Vedtægter

Vedtægter for islandshesteklubben hildingur

§1. Formål

Klubbens formål er at fremme kendskabet til og fællesskabet om islandshesten i område omkring Gurre ved at arrangere fælles skovture, træningskurser, stævner, aften- ogweekendkurser samt støtte aktiviteter for juniorryttere ect.

Klubben er tilsluttet Dansk Islandshesteforeningen (DI).

§ 2. Medlemskab.

Alle islandsheste- ejere og –ryttere samt andre med interesse for islandshesten kan være medlem af klubben.

§ 3. Ledelse.

Klubben ledes af en bestyrelse, der udpeges af generalforsamlingen. Bestyrelsen træffer alle de nødvendige beslutninger for klubben og dens aktiviteter i årets løb.

§ 4. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og skal afholdes hvert år i slutningen af november måned.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens og revisorens gennemgang af regnskab
 4. Godkendelse af beretning og regnskab
 5. Forslag til fremtidige aktiviteter
 6. Indkomme forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand/kasserer
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Evt.

 

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Alle fremmødte medlemmer har 1 stemme uanset medlemskabets art.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 1/3 af medlemmerne eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 5. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 3 suppleanter. Alle skal være seniormedlemmer, dog skal et bestyrelsesmedlem udpeges til at varetage juniormedlemmernes interesser. På den ordinære generalforsamling vælges i ulige år 2 medlemmer og i lige år 1 medlem til bestyrelsen, og valget gælder for 2 år.

Formand står på valg i lige år og kassereren i ulige år. Suppleanter vælges hvert år, og udnævnes i rækkefølge.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Hvis et besyrelsesmedlem er forhindret i fremmøde, træder 1 suppleant i stedet, også hvad stemmeret angår.

Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra bestyrelsesmøder 3 gange i træk uden afbud, udgår dette medlem fra bestyrelsen.

§ 6. Lokalklubrepræsentant.

Bestyrelsen udpeger lokalklubrepræsentant til lokaludvalget under DI.

§ 7. Kontingent.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling i januar. Der betales fuldt kontingent uanset, hvornår i kalenderåret indmeldelse finder sted.

§ 8. Regnskab og revision.

Revisoren vælges for 1 år ad gangen og må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisionen skal mindst 1 gang årligt og senest en måned inden generalforsamlingen afstemme regnskabet og kassebeholdningen.

Regnskabsåret går fra 01.11-31.10. følgende år.

§ 9. Opløsning.

Opløsning af klubben kan kun finde sted ved en generalforsamling indkaldt specielt med dette punkt på dagsorden. Opløsningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Foreningens eventuelle formue skal herefter overdrages til en forening eller klub med et formål, der er i overensstemmelse med denne klubs formål.

§ 10. Hildingur fond.

Der kan søges om økonomisk tilskud til Hildingurs juniormedlemmer. Ansøgning herom sendes til formanden, og tilsagn afgøres af bestyrelsen. Fondens midler kan udelukkende søges til uddannelse af hest og rytter (kurser og afsluttende forløb – ikke kontinuerlig undervisning) og kun af medlemmer under 20år.

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen november 2012